Ana Sayfa Makaleler ŞU LOJİSTİK DEDİĞİMİZ…

ŞU LOJİSTİK DEDİĞİMİZ…

6529

Fırsat buldukça, ve lojistik kelimesini her ağzımıza aldığımızda  bu kavramın değer ve önemini her geçen gün daha da arttırdığını vurguluyor; gerek hizmet sağlayanlar; gerekse hizmet alanlar açısından sürekli olarak yeni fırsatlar ve yeni arayışların doğduğunu da belirtmeden edemiyoruz.

Kavram olarak nedir lojistik, birçok farklı tanıma rastlıyoruz farklı kaynaklara bakıldığında. Bu anlamda en çok karşımıza, Yunanca’dan türemiş “Logistikos” kelimesi çıkmaktadır ve bu da  hesap yapma bilimi manasını taşımaktadır. Günümüze taşığımızda ise; bu kelime tüm organizasyon ve buna bağlı kaynakları en etkili ve uyumlu şekilde hareket ettirebilme becerisi olarak yorumlanmakta; ve satın almadan, nakliyeye; gümrüklemeden depolamaya; envanter yönetiminden, üretime malzeme aktarmasına varıncaya kadar; üretim ve satışın dışında kalan neredeyse tüm süreçleri kapsar hale gelmiştir.İşte bu yönden baktığımızda; rekabet koşullarının alabildiğine yoğunlaştığı bu dönemde tüm firmaların Tedarik Zinciri Yönetimini etkin, verimli ve asgari maliyetle gerçekleştiriyor olma ihtiyaçları pazarda kalıcı olabilme adına belkide en başta gelen öncelikleri halini almıştır. Diğer taraftan da belirttiğimiz hususlarda avantajı yakalayabilmenin kolay olmadığı; işlerin konusunda uzmanlaşmış ve ihtisaslaşmış lojistik firmalarına outsource edilmesinin daha doğru olduğu firmalar tarafından daha yoğun anlaşılmaya ve benimsenmeye başlanmıştır. Bu da son yıllarda lojistik firmalarının nitelik ve niceliklerinde ciddi artışlar olduğu sonucunu ortaya çıkartmıştır.

Ülkemizde de lojistik pazarının istikrarlı büyüdüğünü söylemek mümkün. Ancak rekabet elbette lojistik altyapısının da gelişmesini mecbur kılacak ve bu alana yönelik yatırımları da arttıracaktır. Gerek sektörde yer alan bir oyuncu olarak edindiğim tecrübeyle gerekse akademik çalışmalarımla sektörün tam içinde yer alan bir kişi olarak, şu anda lojistik hizmet veren ve outsource’a inanan firmaların her geçen gün arttığını ve bu pazarın sürekli olarak büyüdüğünü rahatlıkla söyleyebilirim.

Büyümenin temel nedeni olarak, ekonominin istikrarına bağlı olarak pazardaki genişleme ve firmaların büyümesi; yanı sıra, lojistik firmalarının her geçen gün süreçlerin yönetiminde daha etkin yer alabilmesi ve firmaların dış kaynak kullanım ihtiyaçlarını daha fazla oranda lojistik firmalarına kaydırıyor olması gelmektedir. Dolayısı ile lojistik pazarının hızla büyüyor olması da kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Bir diğer bakış açısı da ekonomik kriz olan ekonomilerde ve ülkelerde lojistiğin ve outsourcing’in (dış kaynak kullanımı) daha hızlı gelişiyor olması gerçeğidir. Ekonomik krizin ve darboğazın yaşandığı ülkelerde hiç şüphe yok ki firmaların tasarruf arayışlarına ve kaynakları etkin kullanmaya yönelik olarak daha hızlı bir arayışa girme dönemleri olmaktadır. İşlerin yolunda olduğu sürece hiç şüphesiz kaynakların etkin kullanımı yada tasarruf etme arayışları firmaların öncelikleri arasında yer almamaktadır. Ancak kriz dönemleri tüm firmaların içlerine dönüp maliyetlerini analiz ettiği, ve neyi yaparak tasarrufta bulunur ve aynı verimliliği sağlarızı araştırdığı dönemlerdir. İşte bu dönemlerde firmalar; gerçekte maliyetlerinin çok önemli bir bölümünü Tedarik Zinciri Yönetimi’ndeki halkaların oluşturduğunu ve burada nasıl bir tasarruf yapılabileceğini daha derinlemesine etüt etmeye başlarlar. Dünyada her alanda ihtisaslaşmanın öne çıkarak; herkesin işini daha iyi yapmaya çalıştığı bir dönemde de doğal olarak böylesine önemli bir süreç hatta süreçlerin uzmanları yani lojistik firmaları tarafından üstlenilmesi de kaçınılmaz hale gelmektedir.

Gelişen Türkiye’de maliyetlerin belki de en önemli girdilerini oluşturan Tedarik Zinciri yönetimideki halkaların outsource edilme talebi, lojistik pazarını büyütecek; bu durum da elbette doğal olarak lojistik firmalarına olan ihtiyacı arttıracaktır. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde yer alan her bir halka ciddi bir uzmanlık ve deneyim gerektirmekte olup; ancak bu işe ciddi bir emek ve yatırım yapanlarca sektör geliştirilebilir ve ülkemize daha yararlı olur, her işte olduğu gibi.

Dr.Hakan Çınar

Makale Organizasyonunu Yapan:

Ayşe KARAKAYA

Lojistikcilerinsesi.biz

Open Event