Bilgi

Modern Dış Ticaret Kuramları

Bu çalışma günümüzde gittikçe karmaşıklaşan ve genişleyen dış ticaret olgusunu açıklamak amacıyla geliştirilen yeni dış ticaret (modern dış ticaret) kuramlarını teorik ve uygulamalı analizler...

Adım Adım Dış Ticaret

Ülkeler, diğer ülkelerle gerek siyasi gerek ticari ve gerekse ekonomik ilişkiler içinde bulunmaktadır. Bu bağlamda dış ticaret, mal ve hizmet ticaretini kapsamaktadır. Daha ucuz,...

PwC Türkiye Tüketici Davranışları Araştırmasını yayınladı

Tüketicilerin tercihi "hızlı ve veriye dayalı" alışveriş PwC Türkiye'nin Tüketici Davranışları Araştırması, tüketicilerin alışveriş tercihlerindeki değişimi ortaya koyuyor. Tüketicinin hızlı ve kolay online alışverişi tercih...

İhracatçı ve İthalatçılar İçin Elektronik Ticaret

Küresel rekabet ortamında uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde faaliyette bulunabilmek için, elektronik pazaryerlerini kullanarak ihracat ve ithalat yapmak zorunluluk haline gelmiştir. e-ticaretin ilk...

Lojistikte Pazarlama

Lojistik, günümüz dünyasında popülaritesini git gide artırmaktadır. Gerek iş dünyası gerekse üniversiteler, bu alana hiç yadsınamayacak şekilde yatırımlar yapmaktadır. Özellikle ülkemizde son 10 yıl...

Doğrumuz doğru tabii, ama ne kadar doğru? Kıyaslayın (Benchmarking)

Çağımız artık her işi yaparım veya ne iş olursa yaparım çağı değil. Kişiler, ekipler, kuruluşlar, holdingler, ülkeler, hatta ekonomik amaçla bir araya gelmiş ülke...

Tersine Lojistik Yönetimi

Son yıllarda artan çevresel yaptırımların etkisiyle kamu ve özel kuruluşlar, içerisinde bulundukları tüm sistem ve süreçleri, ekonomik, çevresel ve sosyal amaçları bir arada sağlayan...

Uluslararası Ticaretin Finansmanı

İçinde bulunduğumuz iktisadi yapı, tartışmasız biçimde ülkeler arasındaki ticaret dâhil tüm ilişkileri belirlemektedir. Ülkelerin kendi iç dinamikleri ile geliştirdikleri uygulamalar da uluslararası süreçler de...

İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİ

Afet ve acil durumlarda insani yardım malzemelerinin lojistiğine İnsani Yardım Lojistiği (HumanitarianLogistics) adı verilmektedir. Afetler aşağıdaki şekilde iki gruba ayrılmaktadır: DOĞAL AFETLER •       Yavaş Gelişen Doğal Afetler (şiddetli...

Uluslararası ticarette kullanılan finansman teknikleri ışığında etkili tedarik zinciri

Yeni Milenyum 'da dünya çeşitli krizlere sahne olmakta ve tüm bu krizler küresel tedarik zincirleri için aşılması gereken yeni engeller yaratmaktadır. Küresel tedarik zincirlerinin...