Kişisel verilerin korunması

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

           Şirketimiz, Lojistikcilerin Sesi | lojistikcilerinsesi.biz veri sorumlusu sıfatıyla; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

           Kişisel verileriniz, müşteri kaydınızın oluşturulmasında, kişisel/kurumsal müşteri profilinizin oluşturulmasında, müşteri istatistiklerinin oluşturulmasında, faturaların düzenlenmesinde, siparişlerinizin tarafınıza tesliminde, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde, “sınıflandırma” çalışmalarında ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli görülen işlemlerde kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

           Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

           Ayrıca açık rızanızın olması halinde kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Genel müdürlük, şubelerimiz, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

          Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

–        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

–        Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

–        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

–        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

–        Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

–        Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,

–        Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

–        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak için Şirketimize yazılı olarak başvurabilir ve başvurunuzu aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:

Adres: Talatpaşa Mah. FSM Cad. No:13 C Blok Acunkent Sitesi D:301 Esenyurt / İST.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsiz olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine yönelik detaylı bilgiye lojistikcilerinsesi.biz/gizlilik adresinde yayımlanmış olunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.