Lojistik Sektör Kitapları

Modern Dış Ticaret Kuramları

Bu çalışma günümüzde gittikçe karmaşıklaşan ve genişleyen dış ticaret olgusunu açıklamak amacıyla geliştirilen yeni dış ticaret (modern dış ticaret) kuramlarını teorik ve uygulamalı analizler...

Adım Adım Dış Ticaret

Ülkeler, diğer ülkelerle gerek siyasi gerek ticari ve gerekse ekonomik ilişkiler içinde bulunmaktadır. Bu bağlamda dış ticaret, mal ve hizmet ticaretini kapsamaktadır. Daha ucuz,...

İhracatçı ve İthalatçılar İçin Elektronik Ticaret

Küresel rekabet ortamında uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde faaliyette bulunabilmek için, elektronik pazaryerlerini kullanarak ihracat ve ithalat yapmak zorunluluk haline gelmiştir. e-ticaretin ilk...

Lojistikte Pazarlama

Lojistik, günümüz dünyasında popülaritesini git gide artırmaktadır. Gerek iş dünyası gerekse üniversiteler, bu alana hiç yadsınamayacak şekilde yatırımlar yapmaktadır. Özellikle ülkemizde son 10 yıl...

Tersine Lojistik Yönetimi

Son yıllarda artan çevresel yaptırımların etkisiyle kamu ve özel kuruluşlar, içerisinde bulundukları tüm sistem ve süreçleri, ekonomik, çevresel ve sosyal amaçları bir arada sağlayan...

Uluslararası Ticaretin Finansmanı

İçinde bulunduğumuz iktisadi yapı, tartışmasız biçimde ülkeler arasındaki ticaret dâhil tüm ilişkileri belirlemektedir. Ülkelerin kendi iç dinamikleri ile geliştirdikleri uygulamalar da uluslararası süreçler de...

Uluslararası ticarette kullanılan finansman teknikleri ışığında etkili tedarik zinciri

Yeni Milenyum 'da dünya çeşitli krizlere sahne olmakta ve tüm bu krizler küresel tedarik zincirleri için aşılması gereken yeni engeller yaratmaktadır. Küresel tedarik zincirlerinin...

KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILAN HALLER

Taşıma ve Sigorta Hukuku serisinin birinci kitabı olan "CMR ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Karayolu Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu ve Sınırlandıran Haller" isimli bu...

GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİ

Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisi'nin dördüncü kitabı olan "Gemi İnşa Sözleşmeleri" isimli bu eserde; sözleşmenin kurulması, tarafların hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi konuları...

TÜRKİYE`DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK

Dünya ticaretindeki hızlı dönüşüm, lojistik sektöründeki gelişmeler ve Türkiye'nin süreçteki durumu bu çalışmanın hazırlanmasında etkili olmuştur. Covid 19 salgınının da etkisiyle dış ticarette ve...