ULUSLARARASI LOJİSTİK

29078

Ulaşım ve iletişimde gerçekleşen gelişmeler ve kısaca söylemek gerekirse küreselleşme, uluslararası düzeyde eşya ve yolcu taşımacılığını artırmış, bunun sonucunda uluslararası lojistik önem kazanmaya başlamıştır.

Burada refah düzeyinin artması, uluslararası ticaret hacminin genişlemesi gibi faktörlerin etkisi, başka unsurlar arasında öne çıkmaktadır.

Ulaşım ve iletişimde meydana gelen iyileşmeler, beraberinde, üretim miktarının artması, farklı pazarlara alıcı veya satıcı olarak girebilmenin kolaylaşması ve müşteri memnuniyetinin ön plana çıkması, teslimat, sipariş, stok vb. uygulamaların önemini artırmış, bunun sonucunda lojistik sektörü hızla gelişmiş ve genişlemiştir. Ayrıca dünya toplumlarının refah düzeylerinin iyileşmesi, seyahat, gezi vb. yolcu taşıma hizmetlerinin miktarını ve bu da yolcu taşıma lojistiğinin talebini artırmış, alternatif beklentileri gündeme getirmiştir. Bunun sonucunda lojistikçiler yeni arayışlara girmişlerdir. 

Lojistikte yaşanan bu gelişmelere paralel olarak uluslar arası lojistikte de önemli aşamalar kat edilmiştir. Dış ticaret hacminin artması, bölgesel işbirliği çalışmaları, keşif, seyahat vb. saiklerle uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı miktarı son yıllarda katlanmıştır.

Piyasanın bu beklentileri, bilimsel olarak da lojistiğin incelenmesini zorunlu kılmakta, bilimsel altyapı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitelerde lojistik bölümleri açılmakta, lojistik dersleri farklı programların müfredatlarına girmektedir.

Bu gelişmeler sonucunda hem iş piyasasında lojistiğe ilgi artmış, bu alandaki bilgi ve yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için de bu alandaki bilimsel çalışmalar yoğunlaşmış, bilimsel toplantılar hız kazanmış, yükseköğretimde yeni yeni programlar açılmaya başlanmıştır.

Elinizdeki bu çalışma, üniversitelerde Uluslararası Lojistik adıyla okutulan derslerde kaynak kitap olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle bu konuda genel kabul görmüş müfredat ve bilimsel gereklilikler göz önünde bulundurularak konular ve sıralama belirlenmiştir. Dolayısıyla eserin, öğrencilerin bu alandaki gereksinmelerini tam olarak karşılayabilecekleri bir kaynak kitap yeterliliğinde olduğu söylenebilir.

Eser ayrıca lojistik konusu ile ilgilenenlere, reel sektör temsilcilerine ve araştırmacılara da hitap edecek şekilde, derli toplu, rahat okunabilir ve kolay anlaşılabilir bir üslupla sunulmuştur.

Lojistiğin her aşamasında kanunlar gözetilerek hareket edileceğinden, konular paylaşılırken ilgili mevzuat dayanak yapılmış, diğer hususlarda hangi yasal düzenlemelere başvurulması gerektiği, hatırlatılmıştır.

Bunun yanında her bir ülkenin ayrı gümrük mevzuatı ve taşımacılıkla ilgili yasal düzenlemeleri söz konusudur. Bu yüzden kitapta uluslararası lojistiğe ilişkin hususlar paylaşılırken, özellikle uluslararası lojistik modları konusunda uluslararası metinlere atıflar yapılmıştır. Bu metinler, ülkelerin ortak imzasını taşıdığı için genel geçerliği olan düzenlemelerdir. Bu kısımlarda da okuyucuyu fazla sıkmamak için gerekli yerlerde ilgili maddelere sadece atıf yapılmıştır.

Bu şekliyle okuyucunun karşısına çıkmasının doğru olacağına inandığım,  her türlü eksikliğin bana ait olduğu eserin, ilgili tüm kesimlere yararlı olmasını diliyorum.

Sürekli iyileştirme çerçevesinde yaşayan bir olgu olarak eserin değişme ve gelişmesi devam edecek, tarafıma ulaştırılmasından memnuniyet duyacağım yönlendirici eleştirileriniz de buna katkı sağlayacaktır.

Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret Lojistiği gibi dersler ve bu konuda araştırma yapanlara kaynak kitap olacak şekilde hazırlanmış olan bu eser, Bologna Süreci’ni de dikkate alarak düzenlenmiştir.

İkinci baskısından itibaren oniki bölüm olarak okuyucunun karşısına çıkan eserde; birinci bölümde uluslararası lojistikte temel kavramlar, ikinci bölümde lojistik araçları ve kapasite, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise uluslararası lojistik modları karşılaştırmalı olarak paylaşılmıştır.

Beşinci bölümde uluslararası lojistikte teslim şekilleri, altıncı bölümde ise ödeme şekilleri incelenmiştir.

Yedinci bölümde Serbest Bölge ve Antrepo, sekizinci bölümde taşıma işleri komisyoncusu, konşimento ile birlikte verilmiştir.

Dokuzuncu bölümde gümrük konusu incelenmiş, giriş özet beyanı rehberi paylaşılmıştır.

Onuncu bölüm sigorta ve sigorta türleri, onbirinci bölüm de lojistik modlarında sigorta konularına ayrılmıştır. 

Eserin son bölümü olan onikinci bölümde lojistikte yeni uygulamalar genel olarak verilmiştir.

Ek kısmında ise; Akreditif Formu Örneği, CMR Örneği, uluslararası lojistikte ölçü birimleri ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu paylaşılmıştır.

Bu biçim ve içerikte okuyucunun karşısına çıkacak olan Uluslararası Lojistik kitabımın, ilgilenen herkese yararlı olmasını temenni ediyorum.

Yazar: Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Organizasyonunu Yapan:

Ayşe KARAKAYA

Lojistikcilerinsesi.biz

Sponsor