Depolara Standart geldi

17579

İşletmeler, giderek karmaşıklaşan bilgi akışlarının yönetimi, sürekli yenilenen teknoloji ve zor rekabet koşullarından dolayı sürekli değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilmek için farklı çözüm anlayışlarına yönelmektedir.

Çağdaş lojistik yaklaşımının gerekliliklerinden olan daha yüksek düzeyde kurumsallık, uzmanlık ve bilgi teknoloji kullanımı sektörde sürekli yenilenmenin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmenin getirdiği unsurlardan biri de artık hizmetlerin uluslararası standartlarda olması gerektiğidir. Dünya ve Avrupa birliği genelinde küresel lojistik ağlarına dahil olunabilmesi için uluslararası lojistik standartlara ve ilgili mevzuatlara uyum sağlanması gereklidir. Bunun içindir ki bilişim teknolojilerinden yararlanmak ve değişen konseptlere uyum sağlayacak bir yapılanma içinde olmak gerekir.

Ürün çeşidi arttıkça üretim sistemi büyümektedir. Buna karşılık tedarik, talep ve ürüne ilişkin belirsizlikler stok bulundurmayı gerektirmektedir. Tedarik zincirinin en önemli halkalarından ve fiziksel dağıtımın gerçekleştirilmesinde de en önemli noktalardan olan depolar; malzemelerin çeşitli amaçlarla ve değişik dönemlerde kullanılmak üzere korunması ve stoklanması amacıyla istiflendiği, saklandığı ve malzeme tipine göre tasarlanmış, farklı boyutlarda ve özelliklerde olabilen, kapalı ve açık alanlardır. Bir tedarik ağında yer alan tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve müşteriler arasında önemli bağlantı noktalarından biri olan depolar, zincirdeki akışın düzenli duruma getirilmesinde bir araç görevi görmektedirler.

lss

Depolama faaliyeti ise; müşteriler için zaman ve yer yararı sağlayan ve katma değerli hizmetler sunan bir fonksiyondur. Bu çerçevede maliyetlerini düşürerek karlılıklarını artırmayı amaçlayan depo işletmelerinin hem elleçlenen ürün çeşidi ve miktarını artırması hem de depo ekipmanlarını ve işgücünü verimli kullanmaları gereklidir. Verim ve maliyet birbiri içine girmiş iki kavramdır ve birinde yapılacak bir iyileştirme diğerini de iyileştirmektedir. Sunduğunuz hizmeti ölçmez veya ölçemez iseniz verimliliğinizi hesaplayamazsınız. Depo işletmelerinin başarılı olmasına yardımcı olabilmek için Japonya’da geliştirilen 5S uygulamasına göre Standartlaştırma (Seiketsu) uygulaması diğer öğelerin uygulanmasında katalizör görevini üstlenmektedir. Bu uygulama çerçevesinde depo işletmelerinde oluşturulacak kontrol ve standartlar listesi gelinen noktanın gözlemlenmesini ve ölçülebilmesini sağlayarak iyileştirme çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.

Lojistik sektörünün olmazsa olmazı müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi için hizmetlerde standartlık sağlanmasının gerekliliği uzun zamandır hem akademisyenlerin hem de paydaşların tartıştığı bir konuydu. Lojistik Derneği (LODER), lojistik sektöründe standartların oluşturulması ve uygulanması için Standart Exova BM Trada A.Ş. ile işbirliği gerçekleştirdi. Bu işbirliği çerçevesinde lojistik alanında eksikliği duyulan, lojistik firmalarının altyapı ve işletimi için gerekli olan standartların oluşturulması için bir proje takımı kuruldu ve Lojistik Standartları Sistemleri oluşturuldu. Lojistik Standartları Sistemi®,  depolama hizmetleri, karayolu ve demiryolu yük taşımacılığı, suyolu yük taşımacılığı ve havayolu yük taşımacılığında standart oluşturma işlemlerini içermektedir.

Proje takımı tarafından ilk lojistik standardı depolama alanında hazırlanmıştır. Hazırlanan Depolama Standardının amacı, her türlü depolama işleminin yürürlükte olan mevzuata ve standartlara uygun olarak yapılmasını güvence altına almak, yürütülen işlemlerin ekonomik olarak yaşayabilir, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kapsamı içindeki etkinliklerin ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak uygun olması ile çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır.

Hem lojistik hizmet alan hem de lojistik veren firmalara kılavuz görevi görecek olan bu standart, firmalara emek ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında maliyetlerinin düşürülmesinde de yararlı olacaktır. Standart kapsamında yeşil depo, iş sağlığı ve güvenliği ve otomasyon seviyeleri ölçülebilmektedir. Bu depolama standardı, depolama işlemlerini bağımsız gerçekleştiren firmalar ve bir işletmenin içinde yer alan depolar için kullanılabilecektir. Depolama standardı aşağıdaki bölümleri içermektedir:

  • Depo yönetimi
  • Personel
  • Depo binası ve yerleşim
  • Elektrik ve diğer yardımcı donanım birimleri
  • Malzeme depolama palet ve kapları
  • Forkliftler
  • Depo işlemleri
  • Depoda otomasyon
  • Stok, kontrol ve raporlar
  • İSG, acil durum ve zararları önleme

 

Detaylı bilgi için:www.loder-lss.org

Sponsor